پاتوق کتاب صفحه اصلی //

  • پاتوق کتاب

اپلیکیشن کتاب خوان و فروشگاه کتاب الکترونیک پاتوق کتاب، به سفارش دفتر نشر معارف، طراحی و تولید شده است که تیم فنی همسانه، در اجرای این پروژه مشارکت داشته است.