HTML(قسمت چهارم ) صفحه اصلی //

HTML(قسمت چهارم )

HTML(قسمت چهارم )

انواع لیست ها در HTML

لیست های ترتیبی:

لیست هایی مرتب و شماره دار هستند که در اصطلاح به آنها ordered میگویند. برای ایجاد لیست شماره دار از تگ ol استفاده می کنیم و هرکدام از آیتم ها در تگ داخلی li قرار میگیرند .

به مثال زیر توجه کنید :

<html>
<head>
<meta charset=”UTF-8″/>
<title> Hamsane </title>
</head>
<body>
<ol>
<li> item1 </li>
<li>item2 </li>
<li> item3 </li>
</ol>
</body>
</html>

خروجی:

۴-۱

لیست های ترتیبی به طور پیش فرض از اعداد برای آیتم ها استفاده می کنند اما با استفاده از خاصیت type می توان به جای اعداد از حروف بزرگ یا کوچک انگلیسی و حروف بزرگ یا کوچک یونانی استفاده کرد .

Type= “a” : آیتم ها در لیست با حروف کوچک انگلیسی مشخص میشوند .

Type= “A” : آیتم ها در لیست با حروف بزرگ انگلیسی مشخص میشوند .

Type= “i” : آیتم ها در لیست با حروف کوچک یونانی مشخص میشوند .

Type= “I” : آیتم ها در لیست با حروف بزرگ یونانی مشخص میشوند.
مثال :

 

<html>
<head>
<meta charset=”UTF-8″/>
<title> Hamsane </title>
</head>
<body>
<ol type=”a”>
<li> item1 </li>
<li>item2 </li>
<li> item3 </li>
</ol>
</body>
</html>

۴-۲

لیست های بدون ترتیب :

لیست هایی هستند که فاقد ترتیب می باشند و در ابتدای هر آیتم در لیست Bullet نمایش داده می شود .

برای ایجاد لیست های بدون ترتیب از تگ ul استفاده می کنیم و هرکدام از آیتم ها در تگ داخلی li قرار میگیرند .
به مثال زیر دقت کنید :

<html>
<head>
<meta charset=”UTF-8″/>
<title> Hamsane </title>
</head>
<body>
<ul>
<li> item1 </li>
<li>item2 </li>
<li> item3 </li>
</ul>
</body>
</html>

۴-۳

لیست های بدون ترتیب به طور پیش فرض از دایره های توپر برای آیتم ها استفاده می کنند اما با استفاده از خاصیت type میتوان این نشانه را تغییرداد .

type=”circle” : ابتدای آیتم ها در لیست “دایره های توخالی” نمایش داده می شوند

type=”square” : ابتدای آیتم ها در لیست ، “مربع ” نمایش داده می شوند

مثال:

 

<html>
<head>
<meta charset=”UTF-8″/>
<title> Hamsane </title>
</head>
<body>
<ul  type=”square”>
<li> item1 </li>
<li>item2 </li>
<li> item3 </li>
</ul>
</body>

</html>

۴-۴

توسط محمد هادی شجاری

مهندسی صنایع و مدیریت اجرایی خوندم و از دوران دانشجویی علاقه مند به بازاریابی بویژه در دنیای دیجیتال بودم و در حال حاضر به صورت تخصصی بر روی تبلیغات با اپلیکیشن های موبایل مطالعه و کار می کنم.
وبسایت:


نظر ارسال کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود


ارسال نظر